شماره سخنران   موضوع  دوره  مدت زمان
حجم فایل
 

دریافت
 1  
 دکتر محمّد دولتی

         همایش  رمضانی معنوی‌تر         53 : 2 843 KB  دانلود 
 دکتر علی خاکی‌صدیق
دوره انتخاب آینده
 
 39 : 01 978 KB   دانلود 
 دکتر محمّد دولتی
دوره ازدواج؛ چالش ها و راهکارها
 23 : 02
981 KB
 
 دانلود
 4    دکتر مهدی دوایی  
دوره ازدواج؛ چالش ها و راهکارها

 27 : 01 860 KB   دانلود 
اساتید دوره کسب و کار
 کلیپ صوتی دوره کسب و کار- 1391

00 : 3 1 MB  دانلود 

6

جناب آقای کاظم رسولیان 

دوره کسب و کار - سال 1391

13 : 01  859 KB 
دانلود 
 
 
7

جناب آقای مهندس صاحب‌فصول
 
 
دوره کسب و کار - سال 1391

 
27 : 01

861 KB 

دانلود 
 
 
8
 
جناب آقای حسین تنهایی


دوره کسب و کار - سال 1391  
 
01 : 02

956 KB 

دانلود