دکتر شاهین فرهنگ


 


متولد 1345 تهران

 


دكترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه هاروارد آمریكا با معدل ممتاز.

 

فوق لیسانس پژوهشگری.

 

از مدرسین بنام علم موفقیت در ایران